Lek#
 Tema
 Seminar
 1 Hyrje në bazat e të dhënave, përdoruesit e saj dhe evoluimi i tyre (PDF AL)
OEL 64-bit with Oracle Database Express 11gR2 (VM) | Informacion mbi makinën virtuale (PDF AL)
 2 Arkitektura e bazës së të dhënave Oracle (PDF AL)

 3 Krijimi dhe menaxhimi i objekteve në bazën e të dhënave Oracle (PDF AL)

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 13

 14