IDE për bashkëveprim me bazën e të dhënave Oracle

 Oracle SQL Developer  PL/SQL Developer  Toad for Oracle
 
oracle sql developer
 
oracle plsql developer
 
toad for oracle