Përshkrim i lëndës    |    Leksione    |    Grupi në Piazza


Qëllimi i modulit të parë të lëndës është të njohë studentët me teknologjitë kryesore që përdoren në internet, mënyra se si funksion interneti dhe përdorimi i këtyre teknologjive në praktika reale.

Moduli i dytë bazohet në teknologjitë që ofrojnë disponibilitet dhe performancë të lartë të sistemit si baza për vazhdimësinë e funksionimit të një biznesi.

Vlerësim

Pjesëmarrja dhe aktivizimi:       5%
Detyra kursi                               25%
Provimi final:                             70%

Tematika e leksioneve
 • Modelet e komunikimit në internet
 • HTTP, DNS, Email
 • MVC, XML
 • Shërbimet në web
 • JavaScript
 • Ajax
 • Motorët e kërkimit dhe web crawler
 • Telefonia ndërmjet internetit
 • Siguria në internet
 • Zgjerueshmëria
 • Hyrje në teknologjitë e disponibilitetit dhe performancës së lartë
 • Teknika cluster në nivel sisteme shfrytëzimi
 • Teknika cluster në shtresën e bazave të të dhënave
 • Teknika cluster në nivel aplikacioni
 • Teknologjia RAID
 • Arshivimi i të dhënave
 • Teknikat backup dhe disaster recovery
 • Koncepte mbi teknologjitë e Cloud Computing

Literatura

Nuk nevojitet një libër për zhvillimin e lëndës “Sisteme Interneti”,  por është e rekomanduar përdorimi i literaturës së mëposhtme gjatë zhvillimit të saj.

 • HTTP Essentials: Protocols for Secure, Scaleable Web Sites Stephen A. Thomas
 • Pro JavaScript Design Patterns Ross Harmes, Dustin Diaz
 • Don’t Make Me Think: A Common Sense Approach to WebUsability, Second Edition – Steve Krug
 • Oracle 11g R1R2 Real Application Clusters Essentials  Ben Prusinski. Syed Jaffer Hussain