Lek#
 Tema
 Seminar
 1 Prezantim i kursit (PDF AL)

 2 Hyrje në sistemet e shfrytëzimit (PDF AL)
Ushtrime (PDF AL)
 3 Struktura e sistemeve të shfrytëzimit (PDF AL)
Ushtrime (PDF AL)
 4 Proceset (PDF AL)
Ushtrime (PDF AL)
 5 Proceset (vazh.) & thread-et (PDF AL)
JavaThread | CThread | Ushtrime (PDF AL)
 6 Skedulimi i CPU (PDF AL)
Ushtrime (PDF AL)
 7 Manaxhim i memorjes kryesore (PDF AL)
Ushtrime (PDF AL)
 8 Manaxhimi i memorjes kryesore (Vazh..) (PDF AL)
Ushtrime (PDF AL)
 9 Manaxhimi i memorjes virtuale (PDF AL)
Ushtrime (PDF AL)
 10 Ndërfaqet e sistemit të skedarëve (PDF AL)
Ushtrime (PDF AL)
 11 Implementimi i sistemit të skedarëve (PDF AL)
Ushtrime (PDF AL)
 12
Ushtrime (PDF AL)