Përshkrim i lëndës    |    Leksione    |    Grupi në Piazza
    |    Lista e studentëve

Njohja e studentëve me teknologjitë e virtualizimit, tipet, pëparësitë që ofrojnë dhe implementimi i tyre në situata praktike.

Vlerësim

Pjesëmarrja dhe aktivizimi:      5%
Detyra kursi:                            45%
Provim:                                    50%

Tematika e leksioneve
 • Hyrje në virtualizim
 • Përfitimet e biznesit nga virtualizimi
 • Hypervisors
 • Makinat virtuale
 • Paravirtualizimi
 • Paketa softwareike virtuale
 • Virtualizimi i makinave server
 • Virtualizimi i makinave desktop
 • Virtualizimi i aplikacioneve dhe hapsirës së të dhënave
 • Menaxhimi i qëndrave të të dhënave të virtualizuara
 • Siguria në mjediset e virtualizuara

Literatura

 • Virtual Machines: Versatile Platforms for Systems and Processes - Jim Smith, Ravi Nair
 • Virtual Systems Overview - IBM's Systems Software Information Center
 • Virtual Machines - Iain D. Craig