Studentët të cilët nuk e gjejnë emrin në skedarin e mëposhtëm "Ndarja e prezantimeve të grupeve" të më njoftojnë me anë të një email.

Studentët duhet të dorëzojnë brenda datës 17/12/2014 porpozimin e temës për detyrën e kursit sipas formatit të mëposhtëm.Temat duhet të plotësojnë kriteret e diskutuara gjatë orëve të leksionit. Temat e pranuara do shfaqen në skedarin "
Temat e Detyrave te Kursit : Temat". Theksoj se nuk do pranohet asnjë propozim teme jashtë afatit të vendosur.